Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 15/02/2013. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là Chủ đầu tư .

Trang 4 trong 4 trang