Thứ ba, 30 Tháng 8 2016 17:24

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Ngày 26/8/2016, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Airports Corporation of Vietnam - ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Tham dự Đại hội có 44 cổ đông, đại diện 2.115.839.618 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 97,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Cụ thể, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Khoản 56.11 Điều 56 của Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP với những nội dung như sau:

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của ACV

Người đại diện theo pháp luật của ACV là Tổng Giám đốc ACV.

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

56.11 Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ, Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị ACV.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Văn phòng Tổng công ty