Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 11:01

ACV: Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 10/4/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Theo đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và CBCNV về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua, yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong toàn Tổng công ty với chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tuyên truyền sâu rộng đồng thời tổ chức tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân viên phục vụ hành khách Cảng HKQT Cát Bi tận tình phục vụ hành khách là người cao tuổi

Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát chương trình công tác trọng tâm, cấp bách của đơn vị mình, chủ động triển khai phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung, chất lượng.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư.

Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông…

CBCNV Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tích cực tham gia hiến máu nhân đạo

Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua với nội dung trọng tâm “Ngành giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 của Ngành Giao thông vận tải làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ chí Minh; tập trung thực hiện tốt 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương các gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước.

Văn phòng Tổng công ty