Thứ hai, 28 Tháng 9 2015 14:35

Giới thiệu văn bản pháp luật: Một số điểm mới của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/9/2015, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 78) được Chính phủ thông qua và ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. 

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp. Với kết cấu bao gồm 9 chương và 83 điều, Nghị định có nhiều thay đổi trên cơ sở bám sát tinh thần cải cách nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm thời gian và quy trình thủ tục trong khâu gia nhập thị trường, hoạt động và rút khỏi thị trường.

So với Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013,  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

1.           Quản lý thông tin về doanh nghiệp:

Nghị định 78 quy định cơ chế phối hợp liên thông điện tử tự động giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thông qua quy trình tạo và sử dụng mã số doanh nghiệp. Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp (khoản 1 điều 8).

Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp. Tình trạng các cơ quan khác nhau yêu cầu cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp đã gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không còn nữa

Việc liên thông điện tử tự động giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh và Hệ thống thông tin đăng ký thuế của cơ quan đăng ký thuế sẽ góp phần rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi hơn nữa cho người thành lập doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2.           Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

a.           Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho quá trình thành lập doanh nghiệp, Nghị định 78 đã bổ sung thêm quy định trong việc thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh. Theo quy định tại điều 13, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

b.           Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Điểm mới nổi bật của Nghị định 78 là việc rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

c.            Hình thức đăng ký doanh nghiệp:

Chương V, Nghị định 78 quy định cơ chế thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Hình thức này cho phép tổ chức, cá nhân được lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng điện tử, đáp ứng tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình áp dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Doanh nghiệp vẫn được tự do lựa chọn các hình thức đăng ký doanh nghiệp phù hợp, tuy nhiên doanh nghiệp cũng được khuyến khích sử dụng mạng điện tử để đăng ký và công nhận giá trị pháp lý tương đương với hình thức nộp hồ sơ bằng bản giấy.

Do đó, nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập thông qua hình thức này, quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Nghị định 78 được thiết kế theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được xem là một công cụ tiện lợi, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, minh bạch hóa công tác đăng ký doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3.           Con dấu của doanh nghiệp:

Nghị định 78 bổ sung quy định về hồ sơ thông báo mẫu dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thông báo mẫu dấu. Nghị định 78 quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

4.           Một số quy định khác

Nghị định 78 quy định thủ tục thông báo khi doanh nghiệp thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền, thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Ngoài các điểm mới trên, Nghị định 78 cũng bổ sung một số quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 

Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ