(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/4/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay.

(Ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải)

Trang 2 trong 2 trang