DANH MỤC LÀ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỢC PHÉP MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY