Ngày 30/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 4754/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.
  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

Ngày 02/10/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 4284/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30/6/2017 của ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Trang 2 trong 11 trang