Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 14:51

Quyết định phê duyệt danh mục Nhà đầu tư phải nộp khi Đăng ký tham gia cổ đông chiến lược của Công ty mẹ - Tổng Công ty CHK Việt Nam