Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 15:39

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ

Ngày 24/10/2017,  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có văn bản số 4651/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 412/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đông quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Nghị quyết của HĐQT về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của NLĐ nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ

Trân trọng thông báo.