Thứ năm, 24 Tháng 8 2017 14:53

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán soát với Công ty TNHH DELOITTE

Ngày 24/8/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có Văn bản số 3736/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung thông tin công bố: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DELOITTE về việc soát xét báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/36/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông tải file đính kèm:

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH DELOITTE

Trân trọng thông báo.