Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến quý cổ đồng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.  

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thị Thành – Thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Ngày 30/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) nhận được Công văn số 1563/UBCK-GSĐC ngày 19/3/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

Trang 1 trong 6 trang