Thứ ba, 10 Tháng 4 2018 16:35

Công văn giải trình về chênh lệch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2017 của ACV

Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về

Công văn giải trình về chênh lệch trên BCTC năm 2017