Thứ ba, 03 Tháng 4 2018 16:52

Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Ngày 03/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1118/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

Trân trọng thông báo.