Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 14:10

Báo cáo tài chính tổng hợp giai đoạn từ 01/4/2016 đến 31/12/2016 (Thay thế Báo cáo tài chính đã được lập ngày 27/03/2017) và Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn từ 01/4/2016 đến 31/12/2016 (Thay thế Báo cáo tài chính đã được lập ngày 31/03/2017)

Ngày 07/6/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) có Văn bản số 2300/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thu hồi và phát hành lại Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016 do Tổng công ty thực hiện phân tách doanh thu, chi phí, lợi nhuận liên quan đến hoạt động khu bay của Tổng công ty giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:

  1. Công bố thông tin về việc thu hồi và phát hành lại Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016. (Phát hành thay thế Báo cáo tài chính đã được lập ngày 27/03/2017)
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016. (Phát hành thay thế Báo cáo tài chính đã được lập ngày 31/03/2017)

Trân trọng thông báo.