Ngày 27/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Ngày 03/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1118/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Ngày 30/01/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 409/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/10//2017 đến ngày 31/12/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.

Ngày 30/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 4754/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.
  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

Ngày 02/10/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 4284/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30/6/2017 của ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Trang 1 trong 4 trang