Ngày 27/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018

Ngày 03/4/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1118/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Ngày 30/01/2018, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có văn bản số 409/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp cho giai đoạn từ ngày 01/10//2017 đến ngày 31/12/2017.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017.
Trang 1 trong 11 trang