Thứ năm, 11 Tháng 8 2016 14:44

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP