Ngày 04/5/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đa biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức ngày 28/6/2017 tại Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức ngày 26/8/2016 tại TP.Hồ Chí Minh.

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất của ACV

2. Chương trình ĐHĐCĐ lần thứ nhất - ACV

3. Tờ trình các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ lần đầu - ACV

...