CẢNG HÀNG KHÔNG NÀ SẢN

Cảng hàng không Nà Sản hiện nay đang tạm thời đóng cửa ngừng khai thác.